นาย สนั่น เอกแสงกุล
ประธานกรรมการ

นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุล
กรรมการ

นาย สนิท เอกแสงกุล
กรรมการ

นาย วิชัย เอกแสงกุล
กรรมการ

นางสาว สิรินันท์ เอกแสงกุล
กรรมการ

นาง พิสมัย บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นาย เจน วองอิสริยะกุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์
กรรมการอิสระ

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions