นายสนั่น เอกแสงกุล
ประธานกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
กรรมการผู้จัดการ

นายสนิท เอกแสงกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายวิชัย เอกแสงกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นางสาว สิรินันท์ เอกแสงกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายณัฐพล เอกแสงกุล
รองกรรมการผู้จัดการ

นายจิตติ เอกแสงกุล
รองกรรมการผู้จัดการ

นางวิไลวรรณ มิตรภานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางสาวศิริภรณ์ ชูเชิด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายเรืองยุทธ นันทวิตร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

นางสาวพรรณพิมล บุญญภิญโญ
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นายชยุต เสรีรักษ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions