นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

 • รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
 • ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้ความสำคัญต่อการควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ
 • ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

สิทธิ์ของผู้ถือหุ้น

 • สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท
 • สิทธิในการออกเสียง
 • ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

สิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

 • พนักงาน – ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
 • คู่ค้า – ซื้อสินค้า และบริการลูกค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า และเงื่อนไขข้อตกลง เกี่ยวกับการกู้ยืมอย่างเคร่งครัด
 • ลูกค้า – เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
 • คู่แข่ง – หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือทำลายคู่แข่งขัน
 • ชุมชน – รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม โดยมีมาตรการในการดูแลรักษา เครื่องใช้อุปกรณ์ในการดำเนิน งานของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่บริษัทได้ บริษัทจะจัดให้มีตัวแทนจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องเหมาะ สม

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ ของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณตามที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการทำรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมและผู้บริหารงานของบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งในการอนุมัติรายการระหว่างกัน ตลอดจนกำหนดนโยบาย และแนวโน้ม ในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ( Code of Ethics ) ของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานเพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มคนใดมีอำนาจในการตัดสินใจเพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว โดย กำหนดให้มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานมี ประสิทธิภาพและสร้างกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล

การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

บริษัทแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจาก กัน โดยมิให้บุคคลคนเดียวดำรงตำแหน่ง ควบคู่กัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับ , ดูแลและบริหารงานประจำ นอกจากนี้อำนาจที่มอบให้ กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท

ค่าตอบแทนบริการและเจ้าหน้าที่บริการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย ส่วนค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมบริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้อง กับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับ บริหารแต่ละท่าน

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือน และมีการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น และกรรมการสามารถ เสนอเรื่องเพิ่มเติ่มให้ที่ประชุมพิจารณาได้ รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา โดย บริษัทจะจัดทำรายงานประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

คณะอนุกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี เพื่อช่วยในการ ตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกำหนดอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอบเขต ซึ่ง เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีภาวะเร่งด่วน คณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานต่ กรรมการบริษัท

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุม ดูแลการใช้ทัรพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีส่วนงานตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และดำเนินให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภาย ในของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีคู่มือการตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งงบการเงิน และสารสนเทศ ทางการเงินที่จะปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้ โดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบกับบริษัทตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงที่ งานนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-6931, 02-941-6931 Email : info@easonplc.com หรือรับข่าวสารจากเว็บไซต์ www.easonplc.com

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions