ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงาน โดยเฉพาะการฝึกอบรม ความรู้ในงานที่รับผิดชอบทั้งในด้านการจัดการ การบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพ การเพิ่มพูนทักษะด้าน การจัดซื้อ การขนส่ง การซ่อมบำรุง การบัญชี-การเงิน การจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนว ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้ครอบคลุมบุคลากร ทุกระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในปี 2565 บุคลากรของบริษัทได้รับการฝึกอบรมจำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 66ของจำนวนพนักงาน ทั้งหมด คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 6ชั่วโมงต่อคนต่อปี

สัดส่วนการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2565

ในปี 2565 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนงานประจำปี ประกอบด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุม การพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ 4 หมวดหลักสูตร ดังนี้

หมวดหลักสูตรการอบรม ร้อยละ
การจัดการ 4
การผลิตและควบคุมคุณภาพ 39
การจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 26
งานสนับสนุนธุรกิจ 39

ระดับพนักงาน ร้อยละ
ระดับบริหาร 2
ระดับจัดการ 21
ระดับปฏิบัติการ 77

ระดับบริหาร ระดับจัดการ ระดับจัดการ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การ ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารและทิศทางของ องค์กร พัฒนาความรู้และทักษะการจัดการ การสร้างความสัมพันธ์อันดีใน ทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ องค์กร เสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ สนองตอบความต้องการของลูกค้า และทีมงาน

ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2565

หมวดหลักสูตร หัวข้ออบรม
การจัดการ
 • Problem Solving & Decision Making Techniques
 • Document Control Process
 • การผลิตและควบคุมคุณภาพ
 • Metal Packaging
 • การพัฒนาสูตรสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
 • การวางแผนวัตถุดิบเพื่อการผลิต
 • วิธีการพ่นและการปรับแต่งเฉดสี
 • การจัดการอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม
 • การจัดการของเสียและวัสดุเลิกใช้ภายในโรงงาน
 • การประเมินและจัดทำรายงาน Carbon Footprint ขององค์กร
 • ความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีอันตราย
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ระดับบริหาร)
 • งานสนับสนุนธุรกิจ
 • การปิดบัญชีและออกงบการเงินแบบครบวงจร
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน
 • แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
 • การเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ DPO
 • Document Control Process

 • บริษัทจัดสวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงานทั้งในเชิงการป้องกันและรักษาโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็น ประจำทุกปี พร้อมจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ “การปฐม พยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย” เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

  บริษัทจ้างงานพนักงานด้วยค่าตอบแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุด สิทธิ การลา การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด มุ่งให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงาน จัดให้ พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ การฝึกงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ รวมทั้งเปิด โอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามความสามารถ

  นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย โดยจัดให้มีพื้นที่ออกกำลังกายและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายให้กับพนักงานอีกด้วย