eason & co public company limited

เป็นผู้ผลิตสีอุตสาหกรรมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

เกี่ยวกับเรา

 • ทั้งหมด
 • วิสัยทัศน์
 • ภารกิจ
 • ก้าวสำคัญของ Eason
 • คณะกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • คณะกรรมการบริหาร
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้บริหาร
 • กลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตสีอุตสาหกรรมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน
เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสูงสุด มีความมั่นคง และแข็งแกร่ง ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยจำแนกแนวทางการดำเนินงานได้ดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์

 • มีเป้าหมายในการขยายกำลังการผลิตสำหรับสินค้าที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ และกำไรสูงสุด
 • มีแผนงานเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็น OEM
 • คิดค้นเทคโนโลยี หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สีแบบใหม่ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเป็นการขยายฐานลูกค้าของบริษัท
 • ด้านการผลิต

 • ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยได้จัดหาเครื่องมือทดสอบใหม่ ๆ ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูงที่สุด และมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต
 • เน้นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการผลิต อย่างต่อเนื่อง
 • ด้านบุคลากร

 • ใส่ใจกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้น
 • พัฒนาบุคลากรและสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลดีต่อพนักงานองค์กร รวมถึงชุมชนทั่วไป
 • ด้านคู่ค้าและบริการ

 • พัฒนาด้านการบริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการผลิตและการจัดส่งที่เน้นการตรงต่อเวลา
 • พัฒนาตนเองให้สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกับผู้ผลิตสี ( เจ้าของ Know- How ) ตลอดจนการถ่ยทอดวิธีการใช้ผลิิตภัณฑ์สีของบริษัทให้กับลูกค้า การเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของลูกค้า การให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ค้า
 • จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน
  นโยบายความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR)

  บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตสีอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจ

 • โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
 • ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
 • มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆหรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  ภารกิจ

  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
  Policy 5 C in 2017
 • Care = ความเอาใจใส่ต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชน
 • Competency = ความสามารถผลิตสีที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า
 • Compliance = ความสอดคล้องกับกฎระเบียบทั้งในและต่างประเทศ
 • Commitment = ความยึดมั่นในข้อตกลงต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • Corporate Governance = ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 • ก้าวสำคัญของ Eason

  logo

  นาย ข้อ เอกแสงกุล

  ผู้ก่อตั้ง

  ก้าวสำคัญของ Eason
  2508
 • ก่อตั้งบริษัท ผลิตภัณฑ์สีอิสาณ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2.5 ล้านบาท โดย นายข้อ เอกแสงกุล ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร
 • 2514
 • เริ่มผลิตสีระบบแลคเกอร์สำหรับงานฝาจีบ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคนิคสีอุตสาหกรรมกลุ่มแรกของบริษัท
 • 2525
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 7.5 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม
 • 2527-2529
 • ซื้อสูตรลิขสิทธิ์และเทคนิคการผลิต (“Know-How”) สีพ่นรถจักรยานยนต์จาก Nippon Oil & Fat Japan (“NOF”) ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น BASF Coatings Japan
 • ก่อตั้งบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“NTL”) ร่วมกับ BASF Coatings Japan และ Miki & Co. Japan เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์
 • 2532
 • เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์สีอิสาณ จำกัด เป็น บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ โปรดักส์ จำกัด
 • 2533-2538
 • ซื้อ Know-How สีพ่นพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร และชิ้นส่วนภายในรถยนต์
 • ย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
 • 2543-2547
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม Responsible Care (RC) ของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินธุรกิจตามหลักการ “ดูแลด้วยความรับผิดชอบ”
 • ก่อตั้ง บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OMT”) ร่วมกับ Origin Electric Japan และ บริษัท มิกิ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายสีพ่นพลาสติก
 • มีความร่วมมือทางเทคนิคหมึกพิมพ์กับ INX International ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2548
 • จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2549-2551
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 107 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวม 307 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 107 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
 • เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (“OEP”)
 • ก่อตั้งบริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จำกัด (“EUP”) ภายในนิคมอุตสาหกรรมนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่น
 • 2552-2554
 • ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด (“BTL”) เพื่อผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ภายใต้การจัดจำหน่ายของ BTL ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
 • ก่อตั้งบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“BBW”) เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองอากาศ
 • บริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกับ บริษัท บีเอเอสเอฟ (เวียดนาม) จำกัด (“BVL”) เพื่อผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ภายใต้การจัดจำหน่ายของ BVL ในประเทศเวียดนาม
 • 2555-2558
 • ก่อตั้งบริษัท อีซึ่น อินโดนีเซีย จำกัด ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • ก่อตั้งบริษัท อีซึ่น ฟาร์อีส จำกัด ในประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายสีอุตสาหกรรมเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ ตลอดจนสีอุตสาหกรรมอื่นๆ และเป็นการขยายฐานลูกค้าของบริษัทในอนาคต
 • ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 • 2559-2562
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญจำนวน 252.53 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (EASON-W2) ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567.08 ล้านบาทและมีทุนชำระแล้วจำนวน 566.76 ล้านบาท
 • เข้าลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด (“APCON”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล และงานบริหารด้านปฏิบัติการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ร่วมจัดตั้งบริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (“All S”) เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตประกอบรถ กิจการรถรับจ้างสาธารณะ กิจการเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจการรถรับจ้างสาธารณะ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรถรับจ้างสาธารณะ
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการนำหลัก ECRS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องในการผลิตลดลงได้ร้อยละ 20
 • 2563 - ปัจจุบัน
 • จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต
 • ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท ซี.เอ.เอส. กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (“CAS”) เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทในธุรกิจอื่น
 • คณะกรรมการบริษัท

  logo

  นาง พิสมัย บุณยเกียรติ

  ประธาน / กรรมการอิสระ

  logo

  นาย เจน วองอิสริยะกุล

  กรรมการอิสระ

  logo

  นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง

  กรรมการอิสระ

  logo

  ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์

  กรรมการอิสระ

  logo

  นาย สนั่น เอกแสงกุล

  กรรมการ

  logo

  นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุล

  กรรมการ

  logo

  นาย สนิท เอกแสงกุล

  กรรมการ

  logo

  นาย วิชัย เอกแสงกุล

  กรรมการ

  logo

  นางสาว สิรินันท์ เอกแสงกุล

  กรรมการ

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  logo

  นาง พิสมัย บุณยเกียรติ

  ประธาน / กรรมการอิสระ

  logo

  นาย เจน วองอิสริยะกุล

  กรรมการ / กรรมการอิสระ

  logo

  นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง

  กรรมการ / กรรมการอิสระ

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  logo

  นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง

  ประธาน / กรรมการอิสระ

  logo

  นาง พิสมัย บุณยเกียรติ

  กรรมการ / กรรมการอิสระ

  logo

  นาย เจน วองอิสริยะกุล

  กรรมการ / กรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริหาร

  logo

  นาย สนั่น เอกแสงกุล

  ประธาน

  logo

  นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุล

  กรรมการบริหาร

  logo

  นาย สนิท เอกแสงกุล

  กรรมการบริหาร

  logo

  นาย วิชัย เอกแสงกุล

  กรรมการบริหาร

  logo

  นางสาว สิรินันท์ เอกแสงกุล

  กรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  logo

  นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุล

  ประธานกรรมการ

  logo

  นาย วิชัย เอกแสงกุล

  กรรมการ

  logo

  นายณัฐพล เอกแสงกุล

  กรรมการ

  logo

  นายจิตติ เอกแสงกุล

  กรรมการ

  ผู้บริหาร

  logo

  นาย สนั่น เอกแสงกุล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  logo

  นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุล

  กรรมการผู้จัดการ

  logo

  นาย สนิท เอกแสงกุล

  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  logo

  นาย วิชัย เอกแสงกุล

  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  logo

  นางสาว สิรินันท์ เอกแสงกุล

  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  กลุ่มบริษัท  บริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จำกัด (“EUP”)
 • EUP เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท, บริษัท อุไร พาณิชย์ ผู้ผลิตสีทาอาคารและผู้ถือหุ้นชาวไทย โดยดำเนินธุรกิจผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนอยไบ เมืองฮานอยประเทศเวียดนามEUP ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท บีเอเอสเอฟ (เวียดนาม) จำกัด (“BVL”) โดยทำหน้าที่ผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ให้แก่ BVL ซึ่งมำหน้าที่จัดจำหน่ายไปยังลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในประเทศเวียดนาม
 • บริษัท อีซึ่น อินโดนีเซีย จำกัด (“EI”)
 • EI ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2556 เพื่อเป็นฐานการผลิตสียานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียน EI ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท บีเอเอสเอฟ (อินโดนีเซีย) จำกัด โดย EI จะทำหน้าที่ผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ให้แก่บีเอเอสเอฟ (อินโดนีเซีย) ซึ่งทำหน้าที่จัดจำหน่ายไปยังลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในประเทศอินโดนีเซีย
 • บริษัท อีซึ่น ฟาร์อีส จำกัด (“EFE”)
 • EFE ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2557 ในประเทศมาเลเซีย เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ตลอดจนสีอุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ร่วมกับผู้ถือหุ้นชาวสิงคโปร์อีกร้อยละ 40 ปัจจุบัน EFE ได้เริ่มให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศมาเลเซียตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นมา
 • บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (“OEP”)
 • OEP จัดตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่ Origin Electric Plc (Japan), Eason และ Miki (Thailand) เพื่อทำหน้าที่ คิดค้นและพัฒนาสูตรการผลิตสีพ่นพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดย OEP จะผลิตสีภายใต้ Know-How ของ Origin และมี Miki (Thailand) เป็นผู้จัดจำหน่ายสีไปยังฐานลูกค้าผู้ใช้สีในเครือข่ายลูกค้าอีกทอดหนึ่ง
 • บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด (“APCON”)
 • APCON ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงผลิตกระแสไฟฟ้า และงานบริหารด้านปฏิบัติการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหารของ APCON และทีมงานประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล การพัฒนาเทคโนโลยีคัดแยกเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางด้านการจัดการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในปัจจุบัน
 • ติดต่อเรา

  เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสูงสุด มีความมั่นคง และแข็งแกร่ง ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

  Address:

  เลขที่ 7/1 -2 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

  Work Time:

  Monday - Friday from 7.30am to 5.15pm

  Phone:

  (66)3-845-1833