eason & co public company limited

เป็นผู้ผลิตสีอุตสาหกรรมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

ข้อมูลนักลงทุน

  • ทั้งหมด
  • หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
  • ข้อมูลการเงิน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • แบบฟอร์ม 56-1
นักลงทุนสัมพันธ์

24 ต.ค. 2566  

เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

17 ต.ค. 2566  

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (อาคารและที่ดิน บริษัท อีซึ่น อินโดนีเซีย จำกัด)

11 ส.ค. 2566  

อนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ (อาคารและที่ดิน บริษัท อีซึ่น อินโดนีเซีย จำกัด)

09 พ.ค. 2566  

การเผยแพร่รายงานประชุมบนเว็บไซต์

28 เม.ย. 2566 

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

17 มี.ค. 2566  

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์

27 ก.พ. 2566 

การจ่ายเงินปันผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท
และกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

27 ก.พ. 2566  

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์)

30 ม.ค. 2566 

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

11 พ.ย. 2565  

การขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม

11 พ.ย. 2565 

การขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด

11 พ.ย. 2565  

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

25 ต.ค. 2565 

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

15 ส.ค. 2565  

ความคืบหน้าการรับชำระดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น (เพิ่มเติม)
แก่บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด

12 พ.ค. 2565 

การขยายระยะเวลาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่ บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด

29 เม.ย. 2565 

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท

22 เม.ย. 2565 

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

08 มี.ค. 2565 

การแจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

01 มี.ค. 2565 

งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

01 มี.ค. 2565 

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์)

24 ม.ค. 2565 

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7 มิ.ย. 2567  

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

5 มิ.ย. 2567  

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ในการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอกแสง เวนเจอร์ส จำกัด (สารสนเทศบัญชี 2)

15 พ.ค. 2567  

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เรื่อง (1) การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (2) การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (3) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยและ (4) การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

8 พ.ค. 2567 

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์บริษัท

8 พ.ค. 2567  

การเผยแพร่ประกาศจ่ายเงินปันผลบนเว็บไซต์ของบริษัท

26 เม.ย. 2567 

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

25 มี.ค. 2567 

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

28 ก.พ. 2567 

การขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด

28 ก.พ. 2567 

รายงานความคืบหน้าการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทร่วม

28 ก.พ. 2567 

การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

26 ม.ค. 2567 

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

3 ม.ค. 2567 

การผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด

แบบฟอร์ม 56-1
ข้อมูลแบบฟอร์ม 56-1

แบบ 56-1 2566

downloading

แบบ 56-1 2565

downloading
MD&A
คำอธิบายและวิเคราห์ของฝ่ายจัดการปี 2566

ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

downloading

ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

downloading
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
บริษัทอีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ EASON (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท 0107548000111
ประเภทธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
เว็บไซต์ http://www.easonplc.com
ปีที่ก่อตั้ง 1965
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 27 ต.ค. 2548
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/1-2 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160
ทุนจดทะเบียน 567,084,913.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 566,764,945.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลท. 566,764,945 หุ้น
สิทธิออกเสียง 1:1
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล ในประเทศ TH0861010Z05
ต่างด้าว TH0861010Z13
NVDR TH0861010R13
วันปิดรอบบัญชี 31 ธ.ค.
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 10 พ.ค. 2566)
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด 189,456,331 33.43
2. นาย พลภัทร นิจสิริภัช 41,764,769 7.37
3. น.ส. กัญฐณา นิจสิริภัช 35,437,567 6.25
4. MIKI & CO.,LTD. 14,892,500 2.63
5. น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม 14,700,000 2.59
6. น.ส. อลิศา นิจสิริภัช 13,113,700 2.31
7. น.ส. เพชรรัตน์ เอกแสงกุล 8,497,067 1.50
8. นาย สามารถ จิรพัฒนกุล 8,453,400 1.49
9. น.ส. สาธิตา จิรพัฒนกุล 8,163,631 1.44
10. นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 6,400,000 1.13

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

description

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

description

หนังสือมอบฉันทะ


สิทธิของผู้ถือหุ้น
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมและบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

description

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมและบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

description

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ปี2566

description

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ปี2565


วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

movie

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566

movie

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565


ประกาศที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
ประกาศที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

downloading

ประกาศจ่ายปันผล ปี 2566


ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

downloading

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือ EASON-W2

downloading

แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ EASON-W2 (ครั้งสุดท้าย)


ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

downloading

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น