การจัดการด้านความยั่งยื่น การกำจัดของเสีย การจัดการด้านพลังงาน การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

การจัดการด้านความยั่งยื่น

 

  ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  บริษัทกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับผิดชอบการจัดทำแผนฝึกอบรม เช่น “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ” และ “การซ้อมแผนฉุกเฉินและการอพยพหนีไฟ” เป็นต้น จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงาน พร้อมทั้ง รณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรอันสำคัญต่อ บริษัท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้เป็นกรอบกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมความ เสี่ยง รวมถึงให้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ตลอดจนการปฏิบัติให้ได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยกำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

 • 1.ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
 • 2.บริษัทสนับสนุนให้มีการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
 • 3.บริษัทสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างเสริมความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • 4.บริษัทจะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 • 5.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 6.พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
 • ในปี 2565 ไม่มีพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน และมีชั่วโมงการทำงานรณรงค์ ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์รวมจำนวน 286,944ชั่วโมง

บริษัทจัดให้มีการตรวจวัดผลและตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 6 –8 กรกฎาคม 2565โดย บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์จำกัด ได้ตรวจวัดและ ประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในปี2565 บริษัทมีงบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประมาณ 480,000 บาทในปี 2565 บริษัทได้จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการ ทำงานในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น กำหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อ ลดผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง

ในปี 2565 บริษัทได้จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการ ทำงานในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น

 • กำหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง
 • ดำเนินการตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในสำนักงานเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
 • กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ภายในสำนักงานหรือ สถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เช่น จัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่พนักงาน ผลิตน้ำยาสำหรับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสภายในสำนักงาน การอนุญาตให้พนักงาน ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตามที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามความเหมาะสม
 • ตลอดจนกำหนดให้มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงานและโรงงาน การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ภายใน-ภายนอกสำนักงานและที่พักอาศัยเพื่อป้องกันตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคม การเว้นระยะห่าง ทางสังคม สนับสนุนให้พนักงานได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมจัดให้มีการตรวจหาเชื้อในกลุ่ม พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เป็นต้น